S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Elektrická prípojka na kľuč 

Elektrická prípojka na kľuč 

Ku každému objektu sa zriaďuje jedna elektrická prípojka. Na začiatku sa realizuje projekt, ktorý sprevádzajú
administratívne postupy. Prípojka musí byť verejne prístupná, ukončená v rozvádzači s elektromerom, umiestňuje sa
na plot alebo prístupnú vonkajšiu časť domu aby pracovníci energetiky mohli odčítať údaje z elektromera a raz za 10
rokov vymeniť elektromer. Prípojka vyžaduje projekt, splnenie kritérií príslušnými normami a ako aj revíznu správu,
vyhotovenú revíznym technikom. Na prípojku NN nadväzujú všetky ďalšie silno a slaboprúdové rozvody  domov a
objektov. Všetky potrebné informácie definuje norma  STN 333320.
V prvom kroku je nutné vyplnenie žiadosti, kde pripojíte situačný plán k pozemku, ktorý sa dá vytvoriť na Geoportáli.
Následne Vám bude zaslaný návrh zmluvy o pripojení, ktorú pošlete podpísanú obratom naspäť. Po uhradení poplatku o
pripojení, ktorého výška sa počíta podľa typu ističa (poplatok za priemerný rodinný dom, ktorý má istič 25/A je cca
210e).

IMG_0861
IMG_0861

Po podpise zmluvy je nutné doručiť doklady ako Projekt elektrickej prípojky, zakreslenie skutočného vyhotovenia a
revíznu správu. Po pozitívnom vyjadrení k predloženým dokumentom obdržíte potvrdenie o splnení technický
podmienok pripojenia. V posledných krokoch je uzatvorenie zmluvy o dodávke energie a namontovanie elektromera od
distribučnej spoločnosti. 
Pred začatím výkopových prác je nutné mať odsúhlasenú projektovú dokumentáciu, vytýčenie existujúcich podzemných
inžinierskych sietí, rozkopávkové povolenie v mieste výkopových prác a spracovaný projekt organizácie dopravy
a schválený dopravnou komisiou. 
Práce smie vykonávať len oprávnená osoba v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. Práce sa realizujú bez napätom stave.

Realizujeme: 
-Elektrická prípojka na kľuč 
-Komplexná montáž elektroinštalácie 
-Opravy poškodených rozvodov 
-Revízia elektroinštalácie

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy