S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Plynová prípojka na kľuč

Plynová prípojka na kľuč

Potrebujete novú plynovú prípojku pre váš dom alebo podnik? Naše spoločnosť je špecializovaná na poskytovanie a inštaláciu
plynových prípojok pre rôzne typy budov a objektov.
Ak sa stanete vlastníkom plynovej prípojky beriete plnú zodpovednosť za jej bezpečnú prevádzku, všetky náklady s
realizáciou uhrádza objednávateľ. Dôležitou podmienkou kvalitného a bezpečného pripojenia, že prípojka musí byť napojená
na verejný plynovod kolmo na os potrubia. Prípojka je ukončená hlavným uzáverom ktoré miesto určuje distribútor plynu.
V prvom rade je nutné vyplniť žiadosť o pripojenie SPP a.s. V druhom kroku SPP vystaví faktúru za poplatok o pripojení. Po
úhrade faktúry sa zašle návrh zmluvy o pripojení. Pred podpisom zmluvy je nutné predložiť platnú projektovú dokumentáciu, pre
úspešnosť dokumentácie je treba splnenie stanovených podmienok, ktoré sú v súlade s SPP. Pred začatím prác je nutné
preukázanie preukázanie platného stavebného povolenia a odsúhlasenú projektovú dokumentáciu, vytýčenie existujúcich
podzemných inžinierskych sietí, rozkopávkové povolenie v mieste výkopových prác a spracovaný projekt organizácie dopravy
a schválený dopravnou komisiou. Po ukončení prác sa vykoná tlaková skúška, vyhotoví revízna správa, geodetické
zameranie prípojky a kontrola samotným pracovníkom SPP a.s.

Professional Gas Heating Technician with Gas Detector

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy