S.L. CONSTRUCT​

0901 710 528

sloboda@slconstruct.sk

S.L. CONSTRUCT

Vodovodná prípojka na kľuč

Vodovodná prípojka 

je úsek potrubia, ktorá spája prívod vody z verejného vodovodu do objektov alebo budov. Pri
prácach je nutné postupovať podľa predpísaných technologických postupov, ktoré sú v súlade so zákonom. Taktiež platí,
že každá nehnuteľnosť má svoju prípojku. Vodovodná prípojka sa napája navŕtavacím pásom alebo pomocou tvarovky
s odbočkou na rúru verejného vodovodu. Pri napojení na verejný vodovod sa osadí prípojkový uzáver so zemnou
zákopovou hlavicou. 
Najčastejším materiálom, ktorý sa používa je polyetylén alebo liatina a v niektorých výnimočných prípadoch oceľ.
Súčasťou vodovodných prípojok sú aj vodomerné šachty. Vodovodná prípojka musí byť osadená minimálne v hĺbke
1,2m pod úrovňou zeme a mala by byť priamočiara. 
Náš tím vie pomôcť poradiť aj s legislatívnym procesom a zastrešiť proces prác od výkopov až po vrátenie do
pôvodného stavu diela.

IMG_0016 2
Vodovodná prípojka

Bratislavská vodárenská spoločnosť vykonáva samostatné pripojenie na vodovodné potrubie. Náklady na navŕtavací
pás a vodomer znáša Bratislavská vodárenská spoločnosť, ostatné náklady spojené s ich montážou znáša žiadateľ o
pripojenie. Ku každej vodovodnej prípojke patrí projekt vodovodnej prípojky. Pred začatím prác je nutné vytýčenie
existujúcich podzemných inžinierskych sietí, rozprávkové povolenie v mieste výkopových prác a spracovaný projekt
organizácie dopravy a schválený dopravnou komisiou. 
V ďalšom postupe je podanie žiadosti o preverenie  technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod. Následne
Vás bude kontaktovať pracovník BVS a.s kvôli termínu kontroly. Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových
vôd Vám bude predložená po splnení všetkých podmienok. Termín spustenia vody vo vodovodnej prípojke si dohodnete
telefonicky s operátorom BVS a.s

S.L. CONSTRUCT​

S.L. CONSTRUCT s.r.o.
IČO :48060518
841 06 Bratislavská 49 
Bratislava- Zahorska Bystrica 

Kontakt

Tel : 0901 710 528

S.L. CONSTRUCT, © 2023

Terms of use

Privacy Policy